Pozemky na západním okraji zastavěného území obce Vrátno. Okrajová část sídla na kontaktu s okolní kulturní krajinou. Fragmenty původních ovocných stromořadí, která coby významný krajinotvorný prvek organizovala krajinu. Areálu někdejšího hospodářského dvora se secesní vilou a tradiční roubenkou je navracena jeho původní funkce.

V rekonstruovaných hospodářských objektech vznikne biofarma s produkcí masa, mléka a mléčných výrobků s vlastním zpracováním a prodejem. Dále bude realizován chov koní. V prostorách vily, roubenky a částečně v podkroví hospodářské budovy bude umístěno bydlení hostů, resp. zaměstnanců farmy. Území s převážně mírnou sklonitostí terénu a příznivou jižní expozicí. Část řešeného území (východní průčelí vily) má naopak extrémní sklonitost (až 50°) při jihovýchodní expozici. Prostor původní zahrady ve svahu pod vilou nabízí výhledy do níže položené části Vrátna a také do údolí Košáteckého potoka – Strašiny. Přístup a příjezd do dvora je v současné době dvojí: Z východu přímo k vile prostřednictvím stávající asfaltované komunikace a ze severozápadu (přes zemědělské pozemky a pastviny) prostřednictvím polní kamenné cesty. Podstatná část vlastního dvora je zadlážděna kvalitní lámanou kamennou dlažbou (pravděpodobně čedič). V budoucím řešení bude parkování všech návštěvníků i zaměstnanců biofarmy vymístěno do okrajového jihozápadního parkoviště. Parkovací plochy budou řešeny s použitím zatravňovacích panelů a omezeně (hlavní průjezdné tahy) v kamenné dlažbě. Uvažovaný počet osob používajících parkoviště bude asi 30 – 40. Veškeré zpevněné komunikace uvnitř dvora budou pojaty také v kameni. V prostoru dvora bude umístěn rondel pro koně, tenisový kurt (resp. víceúčelová sportovní plocha) a zpevněná plocha s “venkovní kuchyní – zázemím” navazujícím na obchod s produkty farmy. Studie počítá s retencí a následným využitím srážkových vod zachycených velkými plochami střech. Pod vilou bude navržena okrasná zahrada korespondující s architekturou vily s vazbou na dvě venkovní terasy. Stávající ČOV bude odcloněna prostřednictvím popínavých, resp. plazivých rostlin.