Základní myšlenkou návrhu je pojetí zahrady coby ulity, spirály, jež se podobně jako ornament na historické řecké váze, postupně stáčí ke svému středu. Krom prostorové organizace se s tímto stáčením zahradního prostoru postupně zvyšuje také intimita jednotlivých skladebných částí:

více >>

Parcela na jihovýchodním okraji zastavěného území Benešova je součástí nového clusteru stavebních pozemků s řadovými rodinnými domky. Okrajová část města na kontaktu zahrádkářské kolonie, areálu Střední technické školy a nedalekého soutoku Myslíčského a Benešovského potoka. Pozemek s velmi mírnou sklonitostí terénu a (v budoucí pobytové části) příznivou JZ expozicí.

více >>

Pozemky na západním okraji zastavěného území obce Vrátno. Okrajová část sídla na kontaktu s okolní kulturní krajinou. Fragmenty původních ovocných stromořadí, která coby významný krajinotvorný prvek organizovala krajinu. Areálu někdejšího hospodářského dvora se secesní vilou a tradiční roubenkou je navracena jeho původní funkce.

více >>

Na rozdíl od sousedních pozemků bude vlastní dům odsunut z uliční čáry do zadního traktu budoucí zahrady, kde bude docílen příjemný odstup od většiny okolních staveb. Aby byl tento moment prakticky využitelný, je nutné prostor parcely vizuálně oddělit také od zahrad sousedících domů. Mezi parcelou a ulicí na pozemku existuje již vzrostlý živý plot, který by měl být v maximální možné míře zachován i v budoucí zahradní kompozici.

více >>

Koncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Důležitým kompozičním prvkem bude prudký svah v severní části zahrady mezi hmotou skladu / parkovacího místa a vlastním domem. Pozemek zahrady je značně svažitý, což nabízí možnost tvorby více výškových úrovní, jenž budou funkčně svébytné. Dům samotný je umístěn v horní (severní) části parcely.

více >>

titlePůvodní návrh počítající s osazením domu na terén prostřednictvím kruhového svahování je nahrazen systémem několika opěrných gabionových zdí, které řeší nejproblematičtější místa budoucí zahrady. Koncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Celkové převýšení mezi nejvyšším a nejnižším místem parcely dosahuje 6m…

více >>

titlePlocha na okraji obce – výrazně vnímaná při příjezdu ve směru od Mladovic. Trojuhelníkový, „hluchý” prostor vymezený silnicí a potokem. Stávající vzrostlá lípa, doprovodná vegetace vodního toku. Snaha o tvorbu malého místního parčíku, lokálního zeleného centra této části obce. Zvýraznění začátku vesnice – umístění kompozičního ohniska, sochy, výtvarného prvku…

více >>

titleŘešenou plochou je přímé okolí obecního úřadu – jednoznačně důležitá plocha se stávajícím naprosto nevyhovujím konceptem. Prostor s aspirací „náměstíčka”, veřejného prostoru a funkcí (neexistujícího) centra celé obce. Drobné zelené plošky obklopující budovu úřadu, předprostor s možností vytvoření místa setkávání, klidného spočinutí, důstojný nástupní prostor úřadu…

více >>

title Jednoduché řešení zeleně střešní pobytové terasy, které nebude zbytečně tříštit vlastní prostor – ten je hlavní devizou… Panoramatický pohled na střešní krajinu okolí je nedílnou součástí místa… Střídmá struktura zeleně i textura použitých nádob… Decentní barevnost… Snadná údržba… Výrazná obytnost…

více >>

titleKoncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Původní návrh počítající s osazením domu na terén prostřednictvím svahování je nahrazen systémem průběžné opěrné zdi, která dělí pozemek na „horní” a „dolní” zahradu. Díky použití tohoto rozdělení se reálná využitelná plocha zahrady zvětšuje minimálně o 1/3. Svažitost parcely se tak stává její hlavní devizou.

více >>