titleI. etapa sadových úprav projektu ORCO – Nové Medlánky.

Návrh Ing. Eva Wágnerová (ewa@volny.cz). Realizace Ing. Jiří Vrbas (www.vrbas.cz). Gabiony Richard Kylhof (globkylhof@atlas.cz).

Původní stav:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04

Koordinovaná změna původního projektu. Viz. TZ autorky: Cílem návrhu úpravy je vytvořit jednoduchou, ale působivou dispozici parteru bytových domů, využitelnou pro krátkodobý odpočinek a bezkolizní pro pěší trasy předpokládaných směrů. Důležitý je také celkový vzhled úpravy, která bude viditelná zejména z horních pater bytových objektů.

Terénní úpravy:

terém 01 terén 02 dlažba 03 dlažba 04

dlažba 05 dlažba dlažba 07 dlažba 08 dlažba 09
Základem navržené koncepce se stane modelovaný zatravněný terén a vzrostlé kvalitní stromy, svým typem odpovídající stanovištním podmínkám lokality. V místech kontaktu pěších tras a silně svažitých míst budou zřízeny v rámci terénní úpravy nízké gabionové linie.

Gabiony:

gabiony 01 gabiony 02 gabiony 03 gabiony 04

gabiony 05 gabiony 06 gabiony 07 gabiony 08
Deprese terénu a úžlabí, vytvořená pro odvedení povrchových vod, budou kromě založených žlabů ještě překryta štěrkovými plochami a liniemi. Štěrková pole budou rozšířena v okolí vpustí a na vytipovaných místech kolem fasád domů – v liniích deštného stínu pod balkony. V případě fasád bez přesahů balkonů bude využito ke zřízení okapových chodníků jednoduché betonové čtvercové šedé dlažby 400 x 400 x 50, do lože z písku. Štěrkové linie a plochy budou podloženy na terénu folií, aby nedocházelo k prorůstání plevelů. Fixace okapových chodníků ze štěrku bude ocelovou pásovinou, zasunutou kolmo do terénu, nebo dřevěnou latí, impregnovanou volmanitem.
 

Obrubníky:

obrubníky 01 obrubníky 02 obrubníky 03 obrubníky 04

Specifickým prvkem konceptu budou linie kamenných obrubníků, uložených do terénu jako pěší zkratky přes trávník. Tyto trasy budou mít přesah do dlažby chodníků.
Z hlediska druhové skladby dřevin bude základním stromem kompaktní forma habru / Carpinus betulus Fastigiata/ a javor babyka / Acer campestre/. V uliční linii u komunikace bude vysazen ve výsadbových otvorech platan / Platanu acerifolia/ . Kvetoucí malokorunné stromy budou zastoupeny okrasnou jabloní / Malus floribunda/ a soliterou plnokvěté třešně ptačky / Prunus avium Plena / .

Traviny a trávníky:

trávník 01 trávník 02 traviny 03 traviny 04

Stromy budou doplněny liniemi vysokých travin v jednodruhových liniích / Miscanthus, Calamagrostis/ a plošnou výsadbou / záhony/ nižších travin, zejména při vstupech do domů a na těžce udržovatelných místech / Deschampsia/.

Dokončení:

final 01 final 02 final 03 final 04

final 05 final 06 final 07 final 08

Malá dlážděná plocha ve středu prostoru / betonová čtvercová dlažba 500 x 500 / bude následně vybavena lavicemi a odpadkovým košem.