titlePředkládaný koncept sadových úprav Business parku Rudná II


navazuje na dokumentaci ve stupni DSP, zpracovanou ateliérem Tebodin Czech Republic, s.r.o. ke 22. 2. 2007. Koncept jednak reflektuje stávající změny stavby, které se nepromítly do původní dokumentace areálu a také se snaží uchopit zeleň business parku s větší ambicí než je jeho pouhé „ozelenění”.

Stávající stav areálu:

současný 01 současný 02 současný 03 současný 04

současný 05 současný 06 současný 07 současný 08

Návrh je rozdělen do dvou částí (A + B), v souladu s jeho etapizovaným dokončováním, přesto však funguje jako konzistentní celek. Typologicky je zeleň v návrhu rozdělena na dva základní typy, a to Zeleň vnitroareálovou a Zeleň přechodovou. Vnitroareálová zeleň plně respektuje náročné prostředí provozu okolí logistických hal a významnou měrou se podílí na organizaci a tvorbě prostoru uvnitř parku. Hlavním měřítkem použití vegetace ve vnitřním prostoru areálu je její maximální funkčnost. Zeleň přechodová pak vytváří nárazníkové pásmo – difuzní hranici mezi existujícím lesním porostem na jižním okraji území a vlastním prostorem business parku.

model 01 model 02 model 03 model 04

Hlavním prvkem, se kterým operuje předkládaný návrh je topolová alej jednoznačně vymezující hlavní příjezdovou osu do areálu – jeho nejdůležitější funkční tepnu. Použitý druh je jako jeden z mála, díky svému habitu, schopen prostorově konkurovat odlidštěnému měřítku jednotlivých objektů. Na konci této stylizované krajinné osy je umístěna dvojice mohutných platanů, která (spolu s druhově bohatou keřovou podsadbou) vytváří dvojici uzlů, či kloubů, kolem kterých probíhá veškerá doprava – a tedy i vlastní život areálu. Na východní hranici plochy navazuje návrh na již existující lipovou alej, která je vysazena na pozemcích sousedního investora a protahuje tuto linii až ke komunikaci, tvořící severní hranici areálu.

model 05 model 06 model 07 model 08

Na parkoviště u haly 18 navazuje opět drobná osa vzrostlých stromů. Tentokrát jsou použity sloupovité habry, které, přestože mají podobný habitus jako topoly u vjezdu, této hlavní ose nekonkurují. Drobné plošky zeleně rozptýlené po areálu, pouze velmi problematicky řešitelné jako zatravněné jsou nahrazeny plošnou výsadbou půdokryvných keřů s okrasnou funkcí.

model 09 model 10 model 11 model 12

Významné procento venkovních ploch uvnitř areálu tvoří poměrně prudké svahy, které jsou v návrhu řešeny prostřednictvím zapojených keřových výsadeb. Tyto usnadní budoucí údržbu a zároveň poskytnou svahům zpevnění. Souvislé plochy s nepříliš dramatickým sklonem jsou zatravněny.

model 13 model 14 model 15 title

logoKompletní studie v pdf