titleBěhem této etapy regenerace, přestavby a obnovy parkových ploch Parkhotelu Skalní město bude provedeno kácení zbylých dřevin pro provoz a kompozici objektu nežádoucích.

Současně proběhne výsadba v kompozičně nejvýraznější a návštěvníky pravděpodobně nejvíce navštěvované hlavní louce.

Vlna výsadeb jednak kompenzuje úbytek dřevin způsobený nutným kácením a dále poskytuje vysazovaným rostlinám určitý náskok před finální etapou obnovy, která bude posunuta do dalšího vegetačního období. Lokalizace výsadeb plně respektuje definitivní kompoziční záměr parkové plochy, trasování cest, umístění aktivit pro návštěvníky, resp. hosty etc. Výsadby této etapy se tedy soustřeďují na nejcennější prostory parku.

Průběh výsadeb:

výsadba 01 výsadba 02 výsadba 03 výsadba 04

výsadba 05 výsadba 06 výsadba 07 výsadba 08 výsadba 09

Celoplošně budou provedena pěstební opatření a zásahy, mající za cíl v maximální možné míře zlepšit stávající stav vegetačních prvků ponechaných v kompozici. Jedná se zejména o nápravný řez stromů, zmlazovací řez (převážně keře), vazba korun u kompozičně nejhodnotnějších jedinců, odstranění výmladků, plošná redukce ploch keřů v dolní části parku (u hřišť) a o menší množství specielních arboristických zásahů (např. ošetření dutin).

výsadba 10 výsadba 11 výsadba 12 výsadba 13

výsadba 14 výsadba 15 výsadba 16 výsadba 17 výsadba 18

Časově je 2. etapa obnovy lokalizována do jara 2004 (výsadby a ošetření dřevin, pokud nekolidují s kácením) a zimních měsíců 2004/2005 (kácení dřevin – mimo období vegetace). Problematické výsadby dřevin, nacházejících se v místech potenciálně ohrožených kácením, budou provedeny neprodleně na jaře 2005.

výsadba 19 výsadba 20 výsadba 21 výsadba 22

Dream team:

výsadba 23 výsadba 24