titleZahradní úpravy někdejšího hospodářského dvora vychází ve velké míře z původního využití prostoru, do kterého jsou doplněny nové funkce. Nově otevřená plocha (po demolici velké stodoly) se stává nástupním prostorem pro novostavbu situovanou v zahradě původní usedlosti a zároveň se nabízí její pobytové i reprezentační využití.

Základním kamenem návrhu je kompoziční podpora dominantního ořešáku královského (Juglans regia), který ve dvoře roste již mnoho desítek let. Silným výrazovým prostředkem, se kterým návrh pracuje, je zachování půdorysné stopy demolované stodoly. Její otisk bude v budoucí zahradní úpravě zvýrazněn prostřednictvím opukových opěrných zídek, vymezujících hlavní pobytovou plochu dvora – trávník se soliterní lípou, stejně jako předzahrádku původního domu.

luft 01 luft 02 luft 03 luft 04 luft 05

Zídky budou stejného charakteru a provedení jako již realizované oplocení ze strany ulice a sousedního pozemku. Zmíněné zídky také vyřeší sklon příjezdové komunikace, resp. celého dvora a umožní založení okrasných a pobytových ploch na rovině. V jedné ze zídek bude také umístěno osvětlení přístupu do dvora. Poblíž hlavní přístupové brány na pozemek zídka vytváří niku pro umístění 2 odpadových nádob.

strasse 01 strasse 02 strasse 03 strasse 04 strasse 05

Základním ohniskem využití prostoru se stane zahradní domek – Party house – vzniklý renovací původní kolny. Na tento krytý prostor navazuje průběžný přístřešek, vybudovaný v místě původních chlívků. Přístřešek bude částečně krýt venkovní pobytovou terasu z exteriérové keramické dlažby, která bude použita také v interiéru Partyhousu. Přístřešek bude dále vybíhat až nad vlastní zádlažbu dvora, kde poskytne útočiště pro několik rekonstruovaných historických zemědělských strojů. Na severní stranu Party housu navazuje dřevěné molo z tropického neupravovaného dřeva, zakusující se do travnaté plochy. Použití tohoto prvku (realizovaného nad kořenovou zónou stromu) umožní vytvoření velmi zajímavého detailu, kdy bude kmen stávajícího ořešáku ze všech stran obklopen touto „terasou”.

partyhouse 01 partyhouse 02 partyhouse 03 partyhouse 04 partyhouse 05

Zahradním prostorem probíhají dvě nově stanovené kompoziční i komunikační osy. Tyto dvě stylizované pěšiny dělí hlavní pobytový prostor v místě někdejší stodoly a svým tvarolovím citují až archetypální zahradní motiv – čtverec či obdélník rozdělený na 4 části. Na svém počátku (u domu a ořešáku) jsou tvořeny kamennou dlažbou z pískovce kladenou na maltu, resp. do štěrkového lože, dále v trávníku pokračují ve formě kamenných, zvolna se vytrácejících šlapáků.

zahrada 01 zahrada 02 zahrada 03 zahrada 04 zahrada 05

Jednotlivé šlapáky budou kladeny do hutněného lože z lomové výsivky – síla vrstvy 10 cm. Výškově budou šlapáky položeny zároveň s povrchem budoucího trávníku. Tyto osy navazují na umístění ořešáku a v jejich křížení, pomyslném středu celé kompozice, je vysazena lípa (Tilia cordata ‘Rancho‘) s volně přemístitelnými dřevěnými lavičkami. Koruna lípy je zespodu nasvětlitelná. V návaznosti na původní obytný dům umožňuje tato nová cestička přístup do pobytové plochy s lípou, stejně jako k odpadové nádobě v dolním rohu dvora.

detail 01 detail 02 detail 03 detail 04 detail 05

Ze strany ulice bude pozemek odcloněn stylizovaným stromořadím – sadem z pravidelně tvarovaných jabloní na čtvrtkmenech. Přístupovou a příjezdovou komunikaci lemují pestré pásy trvalkových výsadeb s použitím původních vesnických druhů, koření, bylin a travin. Opuková stěna sousedící kolny je popnuta loubincem (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii‘). Hluchý pruh na okraji dřevěného mola řeší pásová výsadba travin z rodu ozdobnice (Miscanthus).