title Mírně zanedbaná zahrada domu postaveného před cca 10-ti lety. Jedna z mnoha od okolí izolovaných parcel na okraji sídla.
Noví majitelé domu – mladá dvojice, pes, kočka. Postupná obměna materiálů za kvalitnější (kamenná dlažba v zahradě nahrazuje původní zámkovou). Velký podíl jehličnanů a stálezelených keřů bude redukován. Silný potenciál několika již vzrostlých stromů.

Kompozice zahrady se rozpadá – příklad zahrady realizované na maximální efekt v době založení. Nedodržení sponů pro dřeviny vede k přehuštění výsadeb a deformacím z nedostatku místa. Výrazným bodem zahradního prostoru je pobytová terasa s pergolou a popínavými rostlinami. Venkovní krb, vinný sklep. Problematicky využívaná užitková část zahrady. Silný moment pohledového propojení místnosti s bazénem a zahrady. Poměrně kvalitní pobytový trávník s předpokladem instalace umělé závlahy. Jezírko, které již osídlili mloci…

Stávající stav:

příjezd přední část zahrady výsadby u plotu vjezd

expanze jehličnanů expanze 02 expanze 03 expanze 04

smrky… jezírko okrasné jabloně okolí plynové nádrže

venkovní kuchyně terasa sklípek pod terasou jižní průčelí

Studie řešení:

Stávající stav Kácení a přesuny Pokáceno Návrh řešení Hledání výsledného řešení s klientem

Komentář výsledného řešení:
Zásahy, které jsou součástí následujícího projektu mají několik hlavních jednotících koncepcí: Maximální využití již existujících vzrostlých stromů, očištění a zpřehlednění keřového patra, redukci nevhodných konifer (jehličnanů), řešení provozně problematických prostor, ale také doplnění chybějících podrostů a založení nových květinových záhonů.

Navrhované zásahy směrem od vstupu do zahrady: Vpravo od garážového vjezdu bude plocha pod okrasnou slivoní řešena pomocí půdokryvných dřevin – narozdíl od současného trávníku. Ploška vpravo od vstupu do zahrady (oblíbené místo psa) bude nově řešena pomocí pole světlých valounů. Hlavní vstup do domu bude lemován dvojicí zimostrázů tvarovaných do koule. Před východní fasádou domu bude nově vytvořen reprezentativní záhon výrazně kvetoucích trvalek. V prostoru před plotem domu budou ponechány pouze bříza a slivoň jako solitery v trávníku. Původní keřové podsadby budou zrušeny.

01 02 03 04

V rohu zahrady u příležitostného vjezdu bude odstraněn tamaryšek a plocha pod borovicí bude sjednocena výsadbou keřů. Původní rozpačitá a strnulé kompozice smrku, zlatice a zimostrázu před skladem u letní kuchyně bude nahrazena výsadbou soliterního listnáče v travnaté ploše – javorem červeným, s velmi výrazným podzimním barvením. V prostoru před tímto stromem bude obnovena myšlenka pískoviště nebo jiného herního prvku, snadno přehledného z kuchyňského okna. Záhony podél jižní fasády domu, na styku s terasou budou pojaty jako jednoduché kompozice okrasných travin – minimální údržba a maximální efekt. Také zde budou odstraněny přerostlé konifery.

05 06 07 08

Vstup do sklípku pod terasou bude nově zarámován listnatými keři a doplněn révou na konstrukci nad schody. Pod terasou bude odstraněna převislá bříza, tak aby nekonkurovala ořešáku, který je v této části zahrady nespornou dominantou. Vysoká podezdívka obvodového plotu bude podsazena popínavkou (loubinec), která skryje výraznou plochu zídky. Před užitkovou částí zahrady bude obnovena skupina stálezelených keřů. Vlastní užitková část zahrady. Proběhne odstranění meruňky a jabloně – dominantní působení vzrostlé třešně. V užitkové zahradě bude založem malý stylizovaný vinohrad z rezistentních odrůd a malý zeleninový záhon.

Nejvýraznější zásahy, co se odstraňování dřevin týče, proběhnou v původní okrasné partii. zde bude odlehčena celkově přehoustlá kompozice s převahou jehličnanů, lokálně budou doplněny listnaté keře a hlavně proběhne nové založení podrostového patra. V průběhu těchto zásahů bude pohledově uvolněn krásný dub a lípa. Dvojice smrků naproti výstupu z domu do zahrady bude nahrazena Liquidambarem.

09 10 11 12

Okolí jezírka bude nově dosazeno ve své severní partii, kde výpadky trvalek způsobují rozpad kompozice a invazi trávníku. Budou odstraněny dvě barevnolisté japonské vrby, tak aby nekonkurovaly kroucené vrbě – krásné dominantě prostoru u jezírka. V severozápadním rohu zahrady pod jinanem a převislým bukem bude osazena dvojice laviček umožňující tiché spočinutí. Skupina okrasných jabloní bude zredukována na jedinou. Ve vysadbě clonící plynovou nádrž bude odstraněn jalovec. Hlavní výstup z domu do dolní části zahrady – schodiště před místností s bazénem bude podobně jako vstup do domu lemováno zimostrázy. V této partii budou použity rostliny sesazené z ostatních částí zahrady, tvarované do dvou kvádrů.

Vzhledem k přítomnosti psů (a potenciálně dětí) se v nových výsadbách nevyskytují žádné toxické rostliny. Stejně tak je upuštěno od rozsáhlých mulčovaných ploch. Předpokladem plně funkčního trávníku je instalace závlahového systému.