titleModelový úsek komunikace, u která byla po předchozím průzkumu a následném návrhu obnovena historická alej, tvořící výraznou krajinnou kompoziční osu. Stávající fragmenty dožívajícího stromořadí byly odkáceny a byla provedena výsadba nových vhodných taxonů. Realizovaná výsadba u komunikace II/610 podléhá celkovému krajinnému konceptu, podle nejž bude pokračovat i další obnova stromořadí.

STÁVAJÍCÍ STAV – POPIS

Stávající doprovodná vegetace u komunikace II/610 v kilometrickém úseku 42,8-43,9 km je tvořena jediným typem zeleně – rozpadající se alejí přestárlých ovocných stromů.

Chudoplesy - řešený úsek

V podstatě jediným vyskytujícím se druhem je (slivoň – Prunus domestica).

stávající stav dřevin 01 stávající stav dřevin 02 stávající stav dřevin 03 stávající stav dřevin 04 stávající stav dřevin 05

Jedná se skutečně o pouhé zlomky původního stromořadí, které oboustraně doprovázelo komunikaci. Zbývající stromy jsou již za horizontem své existence a některé již zcela odumřely. Jako systémové řešení se jeví jejich kompletní odstranění a náhrada novou výsadbou vhodného taxonu. Jediným dalším druhem stromu, který se na doprovodu komunikace podílí je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), zastoupený třemi exempláři. Řešený úsek silnice je prakticky po celé délce lemován zemědělsky využívanými pozemky s rozličnými typy agrokultur a tím i obdělávání.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY – VÝBĚR DŘEVIN

Základním parametrem, který ovlivňuje růst rostlin na stanovišti jsou přírodní podmínky tohoto stanoviště. U vegetačních prvků s požadavkem na dlouhodobou funkčnost a nízké nároky na údržbu je jejich vhodnost pro konkrétní stanoviště klíčová. Na základě přírodních podmínek zahrnujících klima, chod srážek, nadmořskou výšku, geologický podklad (a na něj vázané půdy) i dalších faktorů, byly vytipovány následující dřeviny vhodné pro úsek komunikace II/610 (Chudoplesy – Bakov nad Jizerou).

NOVÁ VÝSADBA:

Výsadba 01 Výsadba 02 Výsadba 04 Výsadba 05 Výsadba 06

Vzhledem ke specifickým nárokům kladeným na stromy v doprovodu komunikací byly z výběru vyloučeny ovocné dřeviny. Jejich původní, historické použití bylo vázáno na zcela odlišný sociálně kulturní rámec. Dnešní hustota dopravy (silnice II/610 je komunikací druhé třídy) a na ní vázané emise, prakticky vylučují potravinářské použití potenciálního ovoce, které by ještě ztěžovalo potřebnou údržbu. Ovocné dřeviny v doprovodu komunikace budou vyhrazeny k silnicím se zklidněným provozem.

Výsadba 07 Výsadba 08 Výsadba 09 Výsadba 10 Výsadba 11

Veškeré oboustranné vegetační doprovody silnic budou vysazovány do tzv. trojsponu. Strom na protilehlé straně vozovky je vysazován vždy do „mezery” mezi stromy na straně druhé. V případě kolize výsadbového místa s terénní překážkou (např. pařezem po předchozím stromu) bude opět korigována výsadbová vzdálenost – interval mezi stromy bude prodloužen. Kotevní kůly pro vysazovanou dřevinu budou používány vždy zásadně 2, spojené vodorovnou příčkou. Kotevní kůly budou umístěny souběžně s hranou vozovky tak, aby postytovaly mechanickou ochranu paty kmene nově vysazeného stromu před poškozením při údržbě příkop (nesené žací ústrojí). Proti okusu zvěří bude kmínek chráněn plastovou manžetou.

Výsadba 12 Výsadba 13 Výsadba 14 Výsadba 15 Výsadba 17 Výsadba 16