Koncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Důležitým kompozičním prvkem bude prudký svah v severní části zahrady mezi hmotou skladu / parkovacího místa a vlastním domem. Pozemek zahrady je značně svažitý, což nabízí možnost tvorby více výškových úrovní, jenž budou funkčně svébytné. Dům samotný je umístěn v horní (severní) části parcely.

Samotný prostor zahrady se skládá ze dvou, resp. tří víceméně samostatných částí. První z nich je vstupní prostor domu i zahrady, který má vzhledem k osazení domu a parkingu na terén charakter poměrně prudkého krátkého svahu. V této části je kromě částečně zahloubeného skladu umístěn také parking pro celkově 3 vozidla – přímo na jeho stropní konstrukci. Z parkingu je vlastní dům přístupný formou krátkého zastřešeného mostku. Ze vstupní části je možný i přímý vstup do zahrady – ve formě schodiště na úroveň 1NP domu a skladu. Vzhledem k přípojkám IS je celkový charakter vegetační úpravy této části zahrady velmi jednoduchý. Prudké svahy jsou částečně řešeny formou zapojených skupin keřů, které se podílí i na odclonění sousedních parcel, částečně (v místě revizních šachet vody a kanalizace) jako porost půdopokryvných keřů. Po zapojení porostů bude údržba těchto ploch jen minimální. Výrazným dominantním prvkem vstupní části je pak menší listnatý strom, vytvářející jistou zelenou protiváhu stavby a podílející se i na definici uličního prostoru přístupové komunikace. Svah s půdokryvnými rostlinami je dole zpevněn drobnou opěrkou z gabionu, který se v prostoru zahrady několikrát opakuje a materiálově prostor sjednocuje.

Druhou funkčně samostatnou částí zahrady je přímé okolí domu s vazbou na pobytovou dřevěnou terasu a schodiště. Vzhledem k velkému sklonu celého pozemku bylo nutné vytvořit rovinnou část s pobytovým trávníkem – tato navazuje na dolní okraj dřevěné paluby a je zakončena opěrnou gabionovou zídkou se schodištěm do dolní zahrady. Detail styku trávníku a opěrné zdi – bez jakéhokoli přechodového prvku bude výtvarně silně působivý. Jednou z hlavních myšlenek zahrady byla tvorba co možná nejspojitější plochy pobytového trávníku bez zbytečných provozních tišin, ztěžujících údržbu. Právě těleso gabionové zídky je hlavním kompozičním prvkem celé zahrady. Dělí ji na „horní“, pobytovou část s výraznou vazbou na interiér domu a zahradu „dolní“ s volnější kompozicí, vzrostlými stromy, venkovním sezením, etc. Celý prostor zahrady je od sousedních pozemků oddělen pláštěm z převážně opadavých listnatých keřů, které tvoří měkkou optickou bariéru.

Poslední částí je dolní zahrada, přístupná schodištěm prolamujícím linii opěrné zdi. Vlastní schodiště je z prostoru dolní zahrady kryto zalomenou opěrkou a podporuje tak myšlenku dvou separátních zahradních prostorů. Schodišťové stupně navrhuji jako prefabrikované dílce z broušeného betonu, umožňující vytvoření velmi čistého detailu. V dolní zahradě jsou vysazeny dva dominantní listnaté stromy, tvořící hlavní zelenou hmotu celé kompozice. Tyto dvě dřeviny zahradní prostoj jednak stíní a tvoří také hmotovou protiváhu tělesu domu v horní části pozemku. Obvod dolní zahrady je opět tvořen pláštěm keřů, které poskytují adekvátní míru intimity, zároveň však, vzhledem ke klesajícímu terénu nebrání výhledu z terasy domu na okolní krajinné panorama. V jihovýchodním cípu dolní zahrady je navrženo jednoduché venkovní sezení (půdorys 4 x 5m) s krbem/grilem/udírnou. Objekt tak neruší výhled z pozemku a ani se sám výrazněji pohledově neuplatňuje. Tvarově tento prvek cituje tvarosloví domu a parkovacího přístřešku, materiálově je inspirován opěrnou zídkou z kamene mezi oběma hlavními zahradními úrovněmi. Zastřešení jednoduchou pultovou střechou, dřevěný laťový krov, plechová střešní krytina, podlaha broušený beton. Uhlopříčně naproti sezení je v koutu pod opěrnou zídkou navržen trvalkový a travinný záhon v půdorysném tvaru L, který je hlavním „okrasným“ prvkem dolní zahrady. V jihozádadním cípu, skrytý za keři a listnatým stromem je umístěm kompost k likvidaci organických zbytků (zejména posečené trávy).