titleParcela prakticky ve středu vesnice se má stát domovem pro rodinu dosud žijící v Praze. Navržená novostavba se nehodlá tvářit historicky – je současná, přesto však respektuje nejen klientovo zadání, ale i místo. Dům, funkčně rozdělený pro mladý pár a rodiče, je situován v nejvyšším místě někdejšího jabloňového sadu.

Mírně svažitý, živými ploty izolovaný pozemek s potokem tvořícím jeho nejjižnější hranici. Odclonění od sousedních komunikací i pozemků je žádoucí a bude dále respektováno. Parkovací stání a příjezd k domu soustředěné v severním okraji parcely ponechávají maximum z pozemku pro zahradu. Ekologické uchopení problému bydlení na vsi – vlastní studna, kořenová čistička zapojená do kompozice zahrady…

Současný stav:

budoucí vjezd k domu hradba smrků jižní hranice - koryto Zahořanského potoka vnitřní prostor zahrady - někdejší sad

:-( :-( :-) :-) :-)

Zahrada by měla nést prvky volnější zahradní tvorby, přiznat svou lokalizaci.. Preference listantých dřevin, okrasné traviny… Drátokamennými gabiony vynesené terasa spojuje obě poloviny domu u koupacího jezírka, lehce cloněného stylizovaným vinohradem. Rastr nových ovocných stromů odkazující na původní využívání pozemku. Neformální posezení vysunuté do rohu zahrady, otevření břehu potoka a jeho zřístupnění uživatelům…

Pracovní skici:

skica - first touch skica - final

Od okolí (na severu a západě) zahradu odděluje stávající obvodový plášť ze smrku a spontánně se šířících listnatých keřů. Současný stav smrků je únosný, nicméně c horizontu cca 10 let bude nutné uvažovat o jejich náhradě vhodnějším druhem. Východní hranice parcely je odcloněna linnií lísky obecné, která spontánně zmlazuje a vytváří efektivní optickou clonu. Návrh počítá s podporou lísek i jejich dalším cíleným vysazováním. Poslední jižní hranicí pozemku je místní Zahořanský potok. Svah koryta potoku bude zapojen do kompozice zahrady a lokálně zpřístupněn.

vjezd/hlavní vstup dřevěná obvodová terasa bazén 01 bazén 02

Vstupní část zahrady s parkováním, navazující na příjezdovou komunikaci je podtržena dvěma pruhy okrasných travin mulčovaných ostrohranným štěrkem. Tyto dva pásy zelené hmoty pomohou rozbít a prostorově organizovat velkou zadlážděnou plochu, která na severní hranici vznikne. Po pravé straně chodníku zpřístupňujícího západní křídlo bude navíc (jako výrazná solitera) vysazen do travnaté plochy japonský javor. Prakticky na celý obvod domu navazuje pás pochůzného chodníku, který zpřístupňuje hlavní pobytový prostor zahrady bez nutnosti projít domem.

Kompozice zahrady má dvě základní ohniska: Bazén vetknutý do terasy pod domem a venkovní posezení s krbem a dalšími náležitostmi, situované v dolní části.

bazén 03 bazén 04 bazén 05 bazén 06

Bazén – koupací jezírko s biologickým čištěním vody, navazuje přímo pobytové terasy obou křídel domu. Terasa s bazénem vybíhá do prostoru zahrady v niveletě západní terasy a nad úroveň klesajícího terénu je vynesena prostřednictvím gabionových zídek. Technologicky stejné jsou opěrné zídky vyrovnávající výškový rozdíl terasy s bazénem a terasy pod východním křídlem, která navazuje pomocí trojice schodů. Tvarově navazuje terasa na půdorys vlastního domu – ve formě následování výrazné šikminy v půdorysné stopě pomáhá provázat prostor interiéru a exteriéru. Ve směru od hraniční komunikace a postranního vjezdu do zahrady je terasa s koupacím jezírkem oddělena pomocí vinné révy na jednoduché drátěnné konstrukci. Výhled jižně do prostoru vlastní zahrady a k potoku je omezen jen minimálně – pohled z bazénu do zahrady je jedním z hlavních kompozičních záměrů návrhu.

terasa 01 terasa 02 terasa 03 šlapáková pěšina k domku

Jihovýchodní cíp dolní zahrady je vyhrazen pro drobnou stavbu zahradního domku na nářadí a krytého sezení s grilem, případně venkovní kuchyní. Celý objekt je tvarově lapidární – kubus domku bude obložen modřínovými prkny „na rybinu”, lehké plechové dveře. Domek je z bezpečnostních důvodů zcela bez oken. Přirozené osvětlení zajištují světlíky pod společnou pultovou střechou celého sezení. Střecha ve stejné barevnosti, případně materiálu jako střecha domu. Zadní nosná stěna „pergoly” bude obložena stejným kamenem, ze kterého budou vyskládány gabiony u biologického bazénu.

zahradní domek 01 zahradní domek 02 zahradní domek 03 zahradní domek 04

Kompozice dřevin v zahradě částečně pracuje se stávajícími kvalitními ovocnými i okrasnými stromy. Dřeviny v „dolní” zahradě jsou sloučeny do tří hlavních skupin. Stromové skupiny jsou podsazeny kombinací neformálních trvalkových skupin a květnaté louky. U západní hranice pozemku se k výsadbě okrasných dřevin přimyká tvarově odpovídající kořenová čištírna odpadních vod. Jižní skupina dřevin je využita i jako zeleninová pěstební část – záhony jsou zde nenápadně zapojeny do zahradní kompozice.

svah k potoku 01 svah k potoku 02 kořenový filtr kompost

Jako funkční i prostorotvorný prvek je na jižní hranici zahrady založen přísně pravidelný rastr nových kvalitních ovocných stromků na čtvrtkmenech, který připomíná původní hlavní využití celé zahrady. Svah k potoku je oset směsí lučních bylin a doplněn výsadbou místně identických druhů vrb. Hlavní pobytový prostor pokrývá souvislá plocha parkového trávníku bez zbytečných provozních tišin. Spojení mezi jednotlivými funkčními celky zahrady je podpořeno pěšinou z pražcových šlapáků. U hlavních pěších tahů sledují nejlogičtější spojnici, jinde se volně rozbíhají ve zvolna se vytrácejícím rastru.V jihuzápadním cípu zahrady (poblíž kořenové čistírny) je umístěn kompost pro zpracování organického odpadu a posečené trávy.

aerial 01 aerial 02 aerial 03 aerial 04